Bilimsel Program • » 29 Mart 2018 Perşembe

  13:30 - 14:30 Açılış Konuşmaları
    Açılış Konferansı
    Müzik ve dermatoloji Recep DURSUN
  14:30 - 15:45 PANEL 1: İmmünogenetik pencereden psoriasis
    Oturum Başkanları: Yalçın TÜZÜN, Cengizhan ERDEM
    Psoriasis genetik ve epigenetiğine güncel bakış Esra ADIŞEN
    Psoriasis sitokin ağı: Ne zaman, nasıl? Nilgün ŞENTÜRK
    Adipoz doku ve inflamasyon Demet KARTAL
    Psoriasis ve mikrobiyom ilişkisi Burhan ENGİN
  15:45 - 16:15 Kahve Arası
  16:15 - 17:30 PANEL 2: Psoriasis ve ilişkili durumlar
    Oturum Başkanları: Şükran TUNALI, Akın AKTAŞ
    Psoriasis tetikleyicileri Müzeyyen GÖNÜL
    Psoriasis ve kanser ilişkisi: Tedavi ile ne kadar ilişkili? Melih AKYOL
    Psoriasis ve komorbiditeler: Ne kadar önemli? Savaş YAYLI
   

  Psoriasis ve otoinflamatuvar hastalıklar: Yeni bir ortaklık mı?

  Müge GÜLER ÖZDEN
 • » 30 Mart 2018 Cuma

  08:00 - 09:30 Serbest Bildiriler
    Oturum Başkanları: Şevki ÖZDEMİR, Müge GÜLER ÖZDEN
  08:00 - 08:07 SS-01 - Psöriazis Vulgaris hastalarında Nötrofil/Lenfosit oranı, Trombosit/Lenfosit oranı, Ortalama Trombosit Hacmi ve C- Reaktif Protein değerleri
  Derya Uçmak, İsa An
  08:07 - 08:14 SS-02 - Orta ve şiddetli psöriazis hastalarında infliksimab tedavisinin inflamatuvar belirteçler üzerine olan etkileri
  Atıl Avcı
  08:14 - 08:21 SS-03 - Helicobacter pylori eradikasyonunun psoriasis kliniği üzerine etkisi
  Salih Levent Cinar
  08:21 - 08:28 SS-04 - 915 psoriasis hastasının sosyodemografik, klinik ve tedavi özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi
  İbrahim Özcan
  , Müzeyyen Gönül, Selda Pelin Kartal, Filiz Canpolat
  08:28 - 08:35 SS-05 - Sigara içiciliğinin psöriazis üzerine olan etkisi
  Selami Aykut Temiz, Ilkay Özer, Arzu Ataseven, Recep Dursun, Mehmet Uyar
  08:35 - 08:42 SS-06 - TNF-α inhibitörlerinin tetiklediği 3 psoriasis olgusu
  Salih Levent Cinar
  08:42 - 08:49 SS-07 - Psoriasis hastalarında gluten duyarlılığı araştırılması
  Nahide Onsun, Aliye Sevdem Gülcan, Didem Dizman
  08:49 - 08:56 SS-08 - Psoriasis hastalarında ustekinumab kullanımının retrospektif değerlendirilmesi
  Burhan Engin, Muazzez Çiğdem Oba, Aslıhan Özge Birben, Zekayi Kutlubay, Server Serdaroğlu
  08:56 - 09:03 SS-09 - Orta-şiddetli psoriazis hastalarında biyolojik ilaç sağ kalımını etkileyen faktörlerin incelenmesi
  Emel Bülbül Başkan, Özge Zorlu, Hayriye Sarıcaoğlu, Kenan Aydoğan, Serkan Yazici, İlker Ercan
  09:03 - 09:10 SS-10 - Psoriasis Vulgaris Hastalarında Asitretin Tedavisinin Klinik ve Laboratuvar Bulgulara Etkisinin Değerlendirilmesi
  Melek Aslan Kayıran, Ayşe Serap Karadağ
  09:30 - 10:30 PANEL 3: Yaşam döngüsünde psoriasis
    Oturum Başkanları: Hamdi MEMİŞOĞLU, Günseli ÖZTÜRK
    Pediatrik psoriasise yaklaşım Serap UTAŞ
    Gebelik ve laktasyonda psoriasise yaklaşım Bengü GERÇEKER TÜRK
    Geriatrik psoriasise yaklaşım Nihal KUNDAKÇI
    Diğer özel durumlarda psoriasise yaklaşım (Fertilite, cerrahi, aşılama, viral enfeksiyonlar, bakteriyel enfeksiyonlar) Işıl İNANIR
  10:30 - 11:00 Kahve Arası
  11:00 - 12:00 Uydu Sempozyum - 1
  Moderatör:
  İlgen Ertam
    Psoriasiste Yeni Yolak, Yeni Hedef: Sekukinumab ve IL-17A İnhibisyonu
    Yeni Yolak: İnflamatuvar Hastalıklarda IL-17’nin rolü Cengizhan ERDEM
    Yeni Hedef: Sekukinumab ile Deride Tam veya Tama Yakın İyileşme Esra ADIŞEN
  12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
  13:30 - 14:30 Uydu Sempozyum - 2
  Moderatör :
  Sibel Alper
    Psoriasis’de Adjuvan Tedavi Seçenekleri
  Psoriasis Tedavisinde ‘Omega-3’ Desteği Ertuğrul AYDEMİR
  İnflamasyonun Destek Tedavisine İnnovatif Yaklaşım “Stronsiyum+Licorise” Melih AKYOL
  14:30 - 15:00 Kahve Arası
  15:00 - 16:00 Uydu Sempozyum - 3
    In The Light of Evidence: - DERMBIO
  Approach to Comorbid Conditions
  Moderatör: Emel BÜLBÜL BAŞKAN
  Konuşmacı : Alexander EGEBERG
  16:00 - 16:30 Kahve Arası
  16:30 - 17:30 PANEL 4: Psoriasisin değişik yüzleri
    Oturum Başkanları: Ertuğrul AYDEMİR, Sedat ÖZÇELİK
    Püstüler psoriasis ve tedavisi konusunda spekülasyonlar Perihan ÖZTÜRK
    Tırnak psoriasisi ve tedavisi konusunda spekülasyonlar Arzu ATASEVEN
    Saçlı deri psoriasisi ve tedavisi konusunda spekülasyonlar Özlem DİCLE
    Eritrodermik psoriasis ve tedavisi konusunda spekülasyonlar Neslihan ŞENDUR
  17:30 - 18:00 Akılcı İlaç Oturumu
    Akılcı biyolojik kullanımı Cemal BİLAÇ
 • » 31 Mart 2018 Cumartesi

  08:00 - 09:30 Serbest Bildiriler
    Oturum Başkanları: Orhan ÖZGÖZTAŞI, Mukaddes KAVALA
  08:00 - 08:07 SS-11 - Psoriasis vulgarisli hastalarda serum adropin ve iskemi modifiye albümin düzeylerinin değerlendirilmesi
  Suzan Demir Demir Pektaş
  08:07 - 08:14 SS-12 - Psöriyazis hastalarında serum irisin, leptin ve adiponektin düzeyleri
  Tuğba Özkök Akbulut, Şenay Ağırgöl, Filiz Topaloğlu Demir, Evrim Çakır, Esma Yücetaş, Zafer Türkoğlu
  08:14 - 08:21 SS-13 - Psoriasisli hastalarda nötrofil lenfosit oranı, trombosit lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacminin değerlendirilmesi
  İlkay Özer
  08:21 - 08:28 SS-14 - Psöriazisli hastalarda vücut kompozisyonunun değerlendirilmesi
  Hülya Nazik, Mehmet Kamil Mülayim
  08:28 - 08:35 SS-15 - Psoriasis Şiddetini Belirlemede Psoriasis Alan Şiddet İndeksi ve Hekim Global Değerlendirmesi Yöntemlerinin Kıyaslanması
  Ayda Acar, Ada Bozkurt, Gizem Kocabaş Yenipazar, Sibel Alper, Can Ceylan
  08:35 - 08:42 SS-16 - Psoriasis Hastalarında Sıkıntıya Dayanma: Kesitsel bir Çalışma
  Ali Ercan Altınöz, Hilal Kaya Erdoğan, Ersoy Acer, Muzaffer Bilgin, Zeynep Nurhan Saracoglu
  08:42 - 08:49 SS-17 - Orta ve Şiddetli Psoriasis Olgularında Sistemik Konvansiyonel ve Biyolojik Tedavilerin Kullanım Sıklıkları, Etkinlik ve Yan Etkilerinin Değerlendirilmesi
  Merve Aygün, Günel Rasulova, İncilay Kalay, Cengizhan Erdem, Nihal Kundakçı
  08:49 - 08:56 SS-18 - ‘’Psoriazis vulgaris hastalarında serum angiopoietin-like proteın 2 düzeyi ile karotis intima media kalınlığının ilişkisinin değerlendirilmesi’’
  Ebru Çelik, Gökhan Çakırca, Gülen Burakgazi
  08:56 - 09:03 SS-19 - Kliniğimizdeki Psoriasis Hastalarında Biyolojik Tedavisi Öncesinde Saptanan Latent Tüberküloz Oranı
  Abdullah Demirbaş, Fatma Tunçez Akyürek
  09:03 - 09:10 SS-20 - Psoriasis ve Malignite Birlikteliği; 5 Yıllık Verilerin Retrospektif Analizi
  Fatmagül Gülbaşaran, Kamer Gündüz
  09:10 - 09:30 Tartışma
  09:40 - 10:40 Uydu Sempozyum - 4
    Psoriasis’de Multidisipliner Yaklaşım
  Moderatör : Nahide ONSUN
  Konuşmacılar:
  Emel BÜLBÜL BAŞKAN
  Murat KIYICI
  Ediz DALKILIÇ
  10:40 - 11:10 Kahve Arası
  11:10 - 12:10 PANEL 5: Psoriasis tedavisinde güncel kavramlar
    Oturum Başkanları: Rıfkiye KÜÇÜKOĞLU, Tayyar CANTÜRK
    İmmünogenesite nedir? Tedavi seyrini etkiler mi? Rafet KOCA
    Paradoksal reaksiyon mekanizması ve yönetimi Emel ÖZTÜRK DURMAZ
    Biobenzerler: Ne kadar benzer? Arzu KILIÇ
    Biyolojik tedavide dönemeçler: Kombinasyon, rotasyon, switching Aslı HAPA
  12:10 - 13:30 Öğle Yemeği
  13:30 - 14:30 Uydu Sempozyum - 5
    Psoriasis Tedavisinde Hızlı ve Uzun Süreli Etkinlik
  Konuşmacılar:
  Murat BORLU
  Nilgün ŞENTÜRK
  14:30 - 15:00 Kahve Arası
  15:00 - 16:00 PANEL 6: Tanı ve tedavide fiziksel modelitaler
    Oturum Başkanları: Serap ÖZTÜRKCAN, Server SERDAROĞLU
    Dermoskopi Ercan ARCA
    Ultrason Aslı KAPTANOĞLU
    Lazer Meltem ÖNDER
    Fototerapi Dilek SEÇKİN
  16:00 - 16:15 Kahve Arası
  16:15 - 17:30 Vaka Takdimi Oturumu
    Oturum Başkanları: Burhan AKSAKAL, Kıymet BAZ
    Vaka 1 Didem DİZMAN
    Vaka 2 Salih Levent ÇINAR
    Vaka 3 Zeynep TOPKARCI
    Vaka 4 Hilal KAYA ERDOĞAN
    Vaka 5 Sinan DOĞAN
 • » 1 Nisan 2018 Pazar

  08:30 - 09:30 PANEL 7: Psoriasis tedavisinde gelecek
    Oturum Başkanları: Emel FETİL, Ali Haydar PARLAK
    Yeni topikal tedaviler Emine ÇÖLGEÇEN
    Küçük moleküller Rebiay KIRAN
    Fosfodiesteraz İnhibitörleri Dilek BIYIK ÖZKAYA
    Yeni hedef sitokinler Didem Didar BALCI
  09:30 - 10:00 Kahve Arası
  10:00 - 11:30 Konvansiyonel Tedavi Atölyeleri
  Konvansiyonel tedavi atölyeleri 10 grup olarak planlanmıştır. Grup moderatörleri başkanlığında, konuşmacılar bir saatlik süre - içerisinde topikal ve klasik sistemik tedavi yöntemleri konusunda kısa, pratik bilgiler verecekler ve daha sonra tüm grupta genel tartışma ortamı yaratılarak bir sonuç bildirgesi hazırlanacaktır. Kalan yarım saatlik süre içerisinde ise grup sözcüleri sonuç bildirgelerini sunacaklar ve bu konularda tartışma açılarak bir anlamda “Beyin Fırtınası” yapılacaktır.
    Moderatörler: Konuşmacılar:
  Grup 1 Sevgi BAHADIR Bilal DOĞAN, Şebnem AKTAN
  Grup 2 Şebnem ÖZKAN Erkan ALPSOY, Dilek BAYRAMGÜRLER
  Grup 3 İdil ÜNAL Müge GÜLER ÖZDEN, Kıymet BAZ
  Grup 4 Güliz İKİZOĞLU Selda Pelin KARTAL, Kenan AYDOĞAN
  Grup 5 Nuran ALLI Meltem USLU, Ayşe AKMAN
  Grup 6 Sema AYTEKİN Ayça CORDAN YAZICI, Şeniz DUYGULU
  Grup 7 Emine DERVİŞ Algün POLAT, Filiz CANPOLAT
  Grup 8 Mehmet KARAKAŞ Asuman CÖMERT, Gamze ERFAN
  Grup 9 Hayriye SARICAOĞLU Aylin TÜREL ERMERTCAN, Zerrin ÖĞRETMEN
  Grup 10 Erol KOÇ Güneş GÜR, İlknur KIVANÇ ALTINAY
  11:30 - 12:00 Kapanış ve Ödül Töreni